Opšti uslovi

Opšti uslovi pružanja i korišćenja usluga čišćenja odeće i kućnog tekstila

(u daljem tekstu: „Opšti uslovi“)

Predmet i primena

Član 1.

Opštim uslovima utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga čišćenja odeće koje pruža privredno društvo Dry Cleaning Services d.o.o. Beograd, ul. Kalenićeva 3, matični broj 20782102, PIB 107329009 koje posluje u skladu sa 5àsec franšizom (u daljem tekstu: „5àsec“) svojim korisnicima (u daljem tekstu: „Korisnici“). Opšti uslovi su obavezujući za 5àsec i Korisnike i primenjuju se na sve njihove ugovorne odnose, osim kada se 5àsec i Korisnik drugačije pismeno sporazumeju. 5àsec pruža usluge čišćenja odeće svojim Korisnicima primenjujući profesionalne metode čišćenja sa najvećom mogućom pažnjom u skladu sa dugogodišnjim iskustvom koje 5àsec ima u ovoj oblasti. 5àsec posebnu pažnju posvećuje zaštiti životne sredine.

Ograničenje i isključenje odgovornosti

Član 2.

5àsec će se odgovorno odnositi prema odeći svojih Korisnika i primenjivati metode čišćenja koje preporučuje proizvođač odeće deklarisane na etiketama. Ukoliko na odeći ne postoje etikete o održavanju i sastavu ili su iste oštećene i sa njih se ne mogu pročitati oznake, 5àsec nije odgovoran za kvalitet usluge. 5àsec nije odgovoran za kvalitet usluge kada postoje nedostaci na odeći koji su ranije nastali, a na koje će Korisnik biti upozoren od strane zaposlenih u 5àsec pri prijemu odeće.

5àsec ne snosi odgovornost za otpalu i istopljenu dugmad, za rajsferšluse, razlivanje boja na odeći, ornamente nakačene na odeću, slike zalepljene na odeću i slične detalje na koje će Korisnici biti upozoreni. Zaposleni u 5àsec će prilikom prijema odeće istu pregledati i upozoriti Korisnika na eventualne nedostatke.

U slučajevima iz stava 1, 2 i 3 ovog Člana, čišćenje se vrši uz saglasnost Korisnika i na njegov rizik.

Član 3.

Iz razloga navedenih u Članu 2, 5àsec zadržava pravo na stavljanje rezervi na konačan ishod pranja prilikom prijema odeće.

Rokovi

Član 4.

5àsec će uložiti napor da se ispoštuju dogovoreni rokovi isporuke. Ako zbog kašnjenja Korisnik želi raskinuti ugovor, mora ostaviti 5àsec-u primeren naknadni rok za ispunjenje. Korisnik neće imati pravo na bilo kakvu naknadu štete zbog kašnjenja, osim ako je drugačije predviđeno zakonom.

Član 5.

Odeća se mora preuzeti u roku od šest meseci od dana prijema odeće na čišćenje. Ako Korisnik ne preuzme odeću po isteku ovog roka, smatra se da je Korisnik napustio odeću i na nesumnjiv način izrazio da ne želi više da je drži, te u tom slučaju, 5àsec postaje vlasnik primljene odeće, bez naknade.

Član 6.

Ako čišćenje odeće ne može biti izvršeno u dogovorenom roku zbog razloga i događaja za koji 5àsec nije odgovoran, odeća će biti vraćena Korisniku na zahtev Korisnika u stanju i količini u kojoj je primljena, što se dokazuje isečkom koji je Korisnik dobio prilikom prijema odeće.

Način plaćanja

Član 7.

Korisnik je dužan da plati cenu za usluge unapred, tj. prilikom predaje odeće na čišćenje 5àsec-u, u skladu sa važećim cenovnikom.

Reklamacija i naknada štete

Član 8.

Korisnik ima pravo na reklamaciju na usluge čišćenja u razumnom roku u skladu sa zakonom. Da bi ostvario svoje pravo, Korisnik mora uz odeću priložiti fiskalni račun koji je dobio prilikom plaćanja (ili drugi nesumnjiv dokaz da je usluga plaćena). 5àsec je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 7 dana od prijema reklamacije, odgovori Korisniku u pisanom obliku i obavesti ga o mogućem rešenju.

Korisnik ima pravo na naknadu štete koja je nastala prilikom čišćenja ili usled gubitka ili krađe odeće, dok se odeća nalazila kod 5àsec. Iznos naknade ne može biti veći od desetostrukog iznosa naplaćene usluge, odnosno usluge koja je trebalo da bude naplaćena po važećem cenovniku.

Stupanje na snagu

Član 9.

Opšti uslovi stupaju na snagu i primenjuju se od 27.07.2012. godine.

Saglasnost Korisnika

Član 10.

Opšti uslovi istaknuti su 27.07.2012. na vidnom mestu u prostorijama gde 5àsec prima svoje Korisnike radi pružanja usluga.

Preuzimanjem isečka iz Člana 6. Opštih uslova prilikom predaje odeće na čišćenje, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima i da prihvata njihovu primenu.

Dana 27. jul 2012.

U ime i za račun Dry Cleaning Services d.o.o. Beograd

_____________________
Miloš Raković
Direktor